เราเป็นหนึ่งในองค์กรสังเก ตการณ์การเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองจากกกต.

เราฝึกอบรมอาสาสมัครให้สังเกตการณ์การเลือกตั้งอย่างปราศจากอคติเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส และรับประกันว่า หน่วยเลือกตั้งของเราจะปราศจากความหวาดกลัว การข่มขู่คุกคาม การเลือกปฏิบัติ และความผิดปกติอื่นๆ

อาสาสมัครของเราเฝ้าติดตามหน่วยเลือกตั้งและรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรฐานการเลือกตั้งระหว่างประเทศ เรายังติดตามการรายงานสื่อและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง เพื่อให้บริบทเชิงลึกและการรายงานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้นทีม We Watch จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย

We Watch คือคนรุ่นใหม่ที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

We Watch ต้องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่เอื้อประโยชน์สำหรับทุกคน

 

 

อาสาสมัครของเราเฝ้าติดตามหน่วยเลือกตั้งและรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรฐานการเลือกตั้งระหว่างประเทศ เรายังติดตามการรายงานสื่อและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง เพื่อให้บริบทเชิงลึกและการรายงานที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้นทีม We Watch จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย

การรายงานจากสื่อ